Editorial

Liens utiles

Archives

Contact :

Avenue du Lac Muhazi
B.P: 79 Kigali
Tel.: +250-0252585825
........+250-0252583554
Fax: +250-0252583554
Email:
cpr@cpr-rwanda.org

 

Quoi de neuf?...........Les nouvelles brèves du CPR
Ubutumwa bw'abayobozi b'amatorero agize CPR ku bakristo mu gihe cya Pasika

Kuva taliki ya 22 kugeza 24 Werurwe 2011, kuri Betaniya hateraniye abayobozi b'amatorero n'imiryango igize Inama y'Abaprotestanti mu Rwanda(CPR) batekereza ku uburyo bashyira mu bikorwa ibiranga imyemerere y'abaprotesitanti.

Abo bayobozi bahuriye hamwe kugirango baganire ku bibazo binyuranye byo kwubaka igihugu n'Itorero muri rusange. Muri iki gihe, Itorero ryo mu Rwanda rigenda rikura,bigatuma havukamo ibitekerezo bishya bisaba gusesengurwa neza no guhabwa umurongo ngenderwaho. Ariko kandi, ugasanga rifite n'ibihanda rirwana na byo nko kubaka ubumwe n'ubwiyunge, kurwanya ubukene, indwara,ubujiji, kwihaza ku mutungo. Ibi bibazo byose ndetse n'indi byinshi bituma abayobozi b'amatorero agize CPR akora umwiherero kugira ngo babone umwanya wo kubisesengura no kubifatira ingamba zatuma bishyirwa mubikorwa mu buryo bunoze. Bityo mugusoza uwo mwiherero bandika ubutumwa bugenewe abanyamakuru n'abanyarwanda mu gihe cya Pasika n'icyunamo


UBUTUMWA BW' ABAYOBOZI B'AMATORERO AGIZE INAMA Y'ABAPROTESITANTI MU RWANDA BAGEJEJE KU BAKRISITO N'ABANYARWANDA BOSE MU BIHE BYA PASIKA N'ICYUNAMO 2011

Bakrisito bavandimwe Banyarwanda,
Abayobozi b'Amatorero n'imiryango 23 agize Inama y'Abaprotesitanti mu Rwanda bateraniye ku Kibuye, Bethanie kuva taliki ya 22 kugeza 24 Werurwe 2011 batekereza ku mwimererere n'uburyo bashyira mu bikorwa ibiranga imyizerere y'abaprotesitanti. Bashimye kugeza ubu butumwa bukurikira ku Bakrisito babo n'abanyarwanda bose.

1.Kurushaho Kuzirikana agakiza k'Imana tubonera muri Krisito Yesu kandi tugomba
kugeza ku banyarwandaIcy'Ijambo ry'Imana ridusaba ni Urukundo rw'Imana, urukundo rwa mugenzi wacu ndetse tubungabunga ibidukikije. Turabasaba kurushaho kuzirikana indangagaciro z'umwimerere w'abakristo arizo: Gusoma Ijambo ry'Imana no gusenga, Urukundo, ubumwe, amahoro, ukuri, ubutabera, kugira impuhwe, gukorera mu mucyo.

2.Pasika igihe cy'akababaro gashyira ibyiringiroNkuko bimaze kumenyerwa, Pasika ya buri mwaka ihurirana n'igihe cy'akababaro gakomeye kakomotse ku bugome bwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu mwaka tugiye mu gihe cy'icyunamo ku ncuro ya 17. Kwiyiriza ubusa kwacu kugendane no kwihana no gusaba imbabazi bivuye ku mutima, gufasha indushyi, gufasha abakene, kurenganura abarengana.Tubandikiye tubasaba ngo mugumye gusanga abakozweho na jenoside cyane cyane abacitse ku icumu. Mubane nabo mu rukundo mubarema agatima, mubategera amatwi mu rukundo, mubatera inkunga aho bakeneye impuhwe zanyu hose no kubafasha kugira ibyiringiro byo kubaho. Ikiruta byose tubasabye gukomera, gukomeza abandi no kugira ibyiringiro byo kubaho n'ubugingo bushya bushingiye ku ubuzima bubonerwa muri Yesu Krisito wazutse.

2.Inzira y'ubwiyungeIntambwe imaze guterwa mu kubaka ubwiyunge n'ubumwe bw'abanyarwanda ni ndende. Twashubije amaso inyuma dushima abakirisito n'abanyarwanda muri rusange bahagurukiye ibikorwa by'ubwiyunge, gufatanya n'iterambere kugira ngo bubake igihugu nyuma ya Jenoside y'1994. Ikibabaje ariko n'uko hakiri bamwe bagifite ibisigisigi by'ingengabitekerezo za jenoside, ibiba imbuto mbi mu mitima y'abantu cyane cyane urubyiruko. Kugira ngo itorero rigumye kuba umurunga w'ubumwe n'urukundo mu mibereho y'Abanyarwanda, turabingingira kwemera guhindurwa n'Ijambo ry'Imana mu bwenge bwanyu, mu mitekerereze no mu mikorere.

4. Guhagurukira kurwanya ubukene twishakamo ubushobozi Ubukene ni kimwe mu bihanda birimo bimunga ubuzima bw'abanyarwanda. Turasaba abakrisito bose gushishikarira umurimo kugira ngo abagize imiryango yacu barusheho kugira ubuzima bwiza. Turararikira abo duhuriye ku umurimo wo kuyobora ubwoko bw'Imana, gukoresha impano zabo n'iz'abakrisito, baba umusemburo w'iterambere mu itorero no mu gihugu.

5.Twisabire dusabira n'abandi muri iki gihe cy'igisibo cya Pasika n'icyunamo. Twifatanyije kandi dusengera imiryango y'abakomeje guhungabanywa n'ibiza n'intambara muri Afurika n'ahandi ku isi: muri Côte d'Ivoire, Sudan, Somaliya, Yapani, na bimwe mu bihugu by'Abarabu.

Gusoza ubu butumwa, turabasaba nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu Befeso 6.24 kwitwaza intwaro zose z'Imana kugira ngo duhagarare nk'abakrisito bazima kandi dukomeze kubaka ubwami bwa Krisito wazutse mu Rwanda rwacu ndetse no ku Isi yose.

Abayobozi babagezaho ubu butumwa bahagarariye amatorero n'imiryango ikurikira ihujwe n'Inama y'Abaprotesitanti mu Rwanda:

 1. Itorero Peresibiteriyeni mu Rwanda;
 2. Itorero ry'Abangilikani diyoseze 9 arizo: Diyoseze ya Gahini, diyoseze ya Kibungo; diyoseze ya Kigali, diyoseze ya Byumba; Diyoseze ya Shyira; Diyoseze ka Shyogwe; Diyoseze ya Butare; Diyoseze ya Kigeme; Diyoseze ya Cyangugu);
 3. Itorero ry'Ababatisita UEBR;
 4. Itorero ry'Ababatisita AEBR;
 5. Itorero ry'Abametodista;
 6. Itorero ry'Inshuti;
 7. Itorero ry'I Nazarene;
 8. Itorero ry'Abaluteriyeni mu Rwanda;
 9. Itorero ry'Abadivantisiti b'Umunsi wa Kalindwi;
 10. Itorero ry'Abapentecote ADEPR;
 11. Itorero ry' Ingabo z'Agakiza (Salvation Army);
 12. Umuryango Nyafurika w'Ivugabutumwa (AEE),
 13. Umuryango Barakabaho;
 14. Umuryango ALARM;
 15. Umuryango w'Urubyiruko rwa Krisito ( Jeunesse pour Christ).

Tubifurije kuzagira Pasika Nziza mwese

Kibuye, 24 Werurwe 2011

Mu Izina ry'Abari mu mwiherero

Perezida w'Inama Y'abaprotestanti mu Rwanda
Dr Myr Rwaje Onesphore

 

(c) CPR 2008