Editorial

Liens utiles

Archives

Contact :

Avenue du Lac Muhazi
B.P: 79 Kigali
Tel.: +250-0252585825
........+250-0252583554
Fax: +250-0252583554
Email:
cpr@cpr-rwanda.org

 

Quoi de neuf?...........Les nouvelles brèves du CPR

Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo (Imigani 22:6)

Inama y'abaprorestanti mu Rwanda yongeye gutegurira amahugurwa abigisha abana mu ishuri ry'icyumweru. Ayo mahugurwa yabereye i Kigali ku wa 23-26/09/2010, yahuje abantu 33 baturutse mu matorero yose agize CPR.

Ibyizweho : Ishingiro ry'ivugabutumwa mu bana n'akamaro karyo, ibyo uwigisha abana agomba kuba yujuje n'imyigishirize y'abana b'ishuri ry'icyumweru, imiterere y'umwana, uburere n'uburezi bushingiye ku ndangagaciro, uko hategurwa Noheli y'abana amatorero agize CPR afatanyije.

Ishuri ry'icyumweru ry'abana ni imwe mu nkingi zikomeye ivugabutumwa mu matorero rigomba kwitaho. Kugirango iryo vugabutumwa mu bana rikorwe neza, ni ngombwa ko dukomeza gushaka no guhugura abarimu b'ishuri ry'icyumweru ry'abana no gutegura imfashanyigisho abarimu bakwifashisha, gushishikariza ababyeyi gutoza abana ubukristo.

Insanganyamatsiko y'imiterere y'umwana yibanze ku gaciro umwana afite mu muryango, mu Itorero no mu gihugu muri rusange. Abahuguwe bigishijwe ibyiciro bitandukanye: (imyaka 3- 6, 7-9, 10-12 ) by'imikurire y'umwana n'uburyo bakwiriye kumutega amatwi no guhitiramo abana inyigisho zijyanye n'ibyiciro byabo

Insanganyamatsiko yerekeranye n'uburere n'uburezi bushingiye ku ndangagaciro yibanze ku kamaro kazo n'uburyo bwo kuzihererekanya mu buzima bwacu. Nyuma yo gusesengura indangagaciro no kugaragaza uruhare rwazo cyane cyane mu burezi, muri iyi nsaganyamatsiko, hagaragajwe ku buryo bw'umwihariko indangagaciro z'umuco nyarwanda, iz'abaporotesitanti n'iza gikirisito. Uburezi budafite indangagaciro ntibushobora kuramba kandi buba bubuze ireme.

Abaje mu mahugurwa bishimiye ingingo zizweho, uburyo bwakoreshejwe mu guhugura, abahuguye basobanukiwe ibyo bigisha, kubahana kw'abahugura n'abahugurwa, gukoresha neza igihe n'ubusabane bagiranye no guhabwa imyemezabumenyi.

Berekanye icyakorwa kugirango umurimo w'ivugabutumwa mu bana utere imbere
Guhugura kenshi abarimu b'abo bana, guhugura abashumba b'amaparuwase uwo murimo bakawugira uwabo na bo kandi bakawinjiramo, gushyira ishuri ry'icyumweru mu itegenyabikorwa rya paruwase, guhugura abarimu ku buryo bashobora guhugura abandi, gutegura amarushanwa hagati y'amatorero atandukanye mu rwego rw'ishuri ry'icyumweru, gushaka abigisha b'abana babihugukiwemo bafite ubumenyi buhagije

Uko Noheli y'abana yategurwa mu matorero aturanye ari muri CPR hakorwa ibi bikurikira: Kubimenyesha abashumba ko hagiye gutangizwa icyo gikorwa mu rwego rwa CPR, kugira inama z'abigisha b'ishuri ry'icyumweru, gutegura ibizakenerwa n'aho bizabera
Ibikorwa: Amarushanwa ku nsanganyamatsiko zinyuranye (indirimbo, imivugo, gushushanya n'indi mikino inyuranye, guteganya ibihembo ku batsinze amarushanwa, - gushishikariza ababyeyi kubyitabira.

Gutegura amahugurwa y'abapasiteri yakwibanda kuri ibi bikurikira:
Uburenganzira bw'umwana, imiterere n'imikurire y'abana, akamaro k'ishuri ry'icyumweru mu mukurire y'itorero, indangagaciro z'umukristo, gutegura ibiterane by'abana, gushaka ibikoresho by'abana b'ishuri ry'icyumweru, kwita ku barimu b'ishuri ry'icyumweru ry'abana.

Ibyo kuzirikana
Mu gusoza amahugurwa, Dr Tharcisse Gatwa, Umunyamabanga Mukuru w'Inama y'Abaprotestanti mu Rwanda, yagaragaje ibigomba kwitabwaho mu gihe kiri imbere:
Kubaka ubushobozi bw'abayobozi n'abarimu kugirango bubake uwo murimo w'uburezi bw'abo bana muri buri torero, kubaka ubushobozi bw'abana, 1Jean 3:7, gushyiraho ishyirahamwe ry'amashuri y'icyumweru, gukora ubushakashatsi muri buri torero kugirango hamenyekane ibyagezweho n'imbogamizi muri ayo mashuri hagamijwe gutegura ingamba z'iterambere ryayo, gutegura amahugurwa muri buri torero CPR ikajya ijya kubunganira, gukomeza kwandika imfashanyigisho.
Yarangije yibutsa Ijambo ry'Imana riboneka mu Gutegeka kwa kabiri 4: 9 " Wirinde gusa, ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuru bawe."

 

(c) CPR 2008